Lifestyle Massagetherapie & Coaching

Algemene

voorwaarden

Een overzicht van de rechten en plichten

Algemene voorwaarden

van Lifestyle Massagetherapie & Coaching in Noordwijkerhout

Afspraak maken

Afspraken kun als volgt worden gemaakt:

Lifestyle Massagetherapie & Coaching te Noordwijkerhout zal de afspraak altijd schriftelijk bevestigen (e-mail of tekstbericht).

Afspraken voor masssagetherapie en coaching zijn altijd onder vermelding van NAW-gegevens en telefoonnummer.

Sessies vinden uitsluitend op afspraak plaats.

Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Lifestyle Massagetherapie & Coaching (ook: Lifestyle Massage Noordwijkerhout), dan stemt de cliënt in met de behandelovereenkomst en het privacybeleid.

 

Afspraak annuleren

De cliënt verplicht zich de gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te verzetten, als hij deze niet kan of wil nakomen. Dit kan telefonisch, per e-mail of per tekstbericht. Indien dit niet op tijd gebeurt, kan de afgesproken behandeling deels of volledig in rekening gebracht worden.

Uiteraard kan er in sommige gevallen sprake zijn van oprechte overmacht door onvoorziene omstandigheden. In dat geval zal Lifestyle Massagetherapie & Coaching enige coulance betrachten, mits hiervan vóór aanvang van de afspraak op de hoogte gesteld.

 

Beëindiging behandeling

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

Therapeut Fieneke Rozema kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd/verwacht dat zij de overeenkomst voortzet.

 

Rechten en plichten

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Verplichtingen voor de therapeut zijn:
* De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen verrichten.
* De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het medisch dossier worden opgeslagen.
* De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek (intakegesprek) relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Hiervoor dient ook een anamneseformulier naar waarheid ingevuld te worden en te worden ondertekent door de cliënt.
* De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
* De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

Klachten

Mocht de cliënt een klacht hebben over de behandeling massagetherapie en/of coaching, dan heeft hij diverse rechten. De te volgen stappen staan hier beschreven: https://lifestylemassagenoordwijkerhout.nl/klachtrecht-en-tuchtrecht/

 

Intakegesprek & medische informatie

De cliënt dient alle medische klachten, zijn/haar medicijngebruik, relevante medische geschiedenis en of hij/zij nu onder behandeling is van een arts of specialist, door te geven tijdens het intakegesprek. Veranderingen in de medische situatie tijdens het traject dienen eerlijk en tijdig gecommuniceerd te worden.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 

Betalingen

Betaling voor de behandeling is mogelijk op diverse manieren:
* per Tikkie
* per (directe) bankoverschrijving, bijvoorbeeld met een bank-app
* contant

Het verschuldigde bedrag dient zo mogelijk direct na de behandeling te worden voldaan, opdat de therapeut niet met een extra administratieve last bezwaard wordt. De officiële betaaltermijn betreft 7 dagen.

Er is bij Lifestyle Massage Noordwijkerhout géén pinapparaat aanwezig.

 

Privacy

Lifestyle Massagetherapie & Coaching voldoet zo goed als mogelijk aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals die op 25-05-2018 is ingegaan.
Lifestyle Massagetherapie & Coaching heeft conform de AVG een privacystatement opgesteld,
welke de cliënt op https://lifestylemassagenoordwijkerhout.nl/privacyverklaring/ kan raadplegen.

Wanneer u een afspraak maakt bij Lifestyle Massagetherapie & Coaching i.e. Lifestyle Massage Noordwijkerhout, gaat u akkoord met de behandelovereenkomst en de noodzakelijke verwerking van uw gegevens.

 

Uitsluiting

Therapeut Fieneke Rozema van Lifestyle Massagetherapie & Coaching heeft het recht een cliënt niet toe te laten in haar praktijk.

 

Disclaimer

De behandelovereenkomst, het privacystatement en de op de website vermelde informatie kunnen door Lifestyle Massagetherapie & Coaching te allen tijde worden gewijzigd. Dit betreft onder andere het aanbod, de tarieven en de openingstijden.

Prijswijzigingen en typfouten zijn onder voorbehoud.

 

Herzien in april 2024 door massagetherapeut & holistisch (leefstijl)coach Fieneke Rozema namens Lifestyle Massagetherapie & Coaching Noordwijkerhout.