Behandelovereenkomst 

van Lifestyle Massagetherapie & Coaching

 

Onderstaande behandelovereenkomst vraag ik jou te tekenen wanneer jij voor de eerste keer voor een massagebehandeling bij Lifestyle Massagetherapie & Coaching (ook wel Lifestyle Massage Noordwijkerhout) komt. Op deze manier is het duidelijk wat jouw wettelijke rechten zijn, en wat de wettelijke plichten van massagetherapeut en holistisch (leefstijl)coach Fieneke zijn.

Er staat ook in dat het de bedoeling is dat een afspraak op tijd afgezegd wordt. Natuurlijk probeer ik coulance te betrachten wanneer er sprake is van overmacht, maar het wordt ten zeerste gewaardeerd om op tijd te weten dat een afspraak onverhoopt niet door kan gaan.

 

BEHANDELOVEREENKOMST LIFESTYLE MASSAGETHERAPIE & COACHING

Het volgende heb ik gelezen:

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar veilig bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 60/ € 75 / € 85 voor het eerste consult inclusief intakegesprek, en met het bedrag van € 50 (45 minuten), € 60 (60 minuten), € 75 (75 minuten) of € 85 (90 minuten) per sessie hierop volgend.
 • Betalingswijze van de behandelingen is per Tikkie, op rekening of contant per consult. U ontvangt ook een factuur voor elke afgenomen sessie massagetherapie.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Voor klachten over een medische behandeling (‘Massagetherapie’) kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot Quasir voor klachtenbehandeling in de zorg (https://quasir.nl/, klachtenfunctionaris) en Stichting Zorggeschil (https://zorggeschil.nl/, geschillencommissie). Voor ontspanningsmassage is de therapeut niet gehouden aan de Wkkgz, maar mocht u toch ontevreden zijn dan hoop ik dat wij samen tot een oplossing kunnen komen.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.